Moja činnosť

Odvetvie č. 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady pri stanovení  všeobecnej hodnoty vozidiel:

 • ohodnotenie vozového parku pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločnosti
 • stanovenie všeobecnej hodnoty cestných vozidiel pre rôzne právne úkony
 • stanovenie výšky škody pri poistných udalostiach na cestných vozidlách a ich dielcoch a skupín, náhrady výšky škody z poisťovne
 • ohodnotenie pre bankové účely, napr. pôžička, zábezpeka
 • dedičské konanie, rozvodové konanie
 • ohodnotenie pre leasingové spoločnosti, napr. predaj vozidla, spätný leasing, leasing ojazdeného vozidla
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • kúpa a predaj autoparku podniku, spoločnosti

Odvetvie č. 030100 – Technický stav cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov,znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv  a  údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • stanovenie – posúdenie skutočného technického a morálneho stavu vozidla
 • posúdenie reklamácií servisných opráv (materiál a práca) na vozidle
 • posúdenie výšky škody na vozidle a výšky nákladov na opravu vozidla
 • stanovenie príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby

Odvetvie č. 030301 – Nehody v cestnej doprave

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska a zaoberá sa možnosťami zabránenia dopravnej nehody. Posudzujem tiež vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj  mimo cestných   komunikácií.  Analýza  nehodového deja  je  spracovaná  pomocou  autorizovaného  výpočtovo – simulačného programu Virtual Crash 4 a s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky. Na exaktné zmeranie brzdnej dráhy vozidla a nábehu brzdného účinku používam zariadenie XL Meter. Technická analýza nehodového deja sa vykonáva pre potreby štátnych orgánov (polície, súdov a pod.) – trestné či priestupkové konanie, ale aj v prípade právneho sporu pri likvidácii – neuznaní poistnej udalosti zo strany poisťovne a podobne.

Pre viac informácii alebo objednanie posudku/vyjadrenia píšte na: info@marceljanco.sk alebo volajte: 0903531553 / 0905384275.

error: Chránený obsah!