Znalecký posudok – krátenie poistnej sumy za opravu vozidla po dopravnej nehode

Mali ste dopravnú nehodu, ktorú ste nezavinili. Poškodené vozidlo ste si dali opraviť do servisu a náklady na opravu preplatiť z PZP. Poisťovňa Vám ale nepreplatila celú sumu za vykonanú opravu. Alebo Vám poisťovňa neuznala rozsah škody, cenu dielov, postup opravy či dokonca samotnú príčinu-vznik škodovej udalosti?  Zopár informácii, ako v takýchto prípadoch postupovať. 

Najčastejšie prípady

Krátenie poistného plnenia zvyčajne nastáva v prípade likvidácie škodových udalostí uplatňovaných v rámci PZP (povinného zmluvného poistenia), kedy si poškodený uplatňuje náhradu škody z PZP vinníka nehody. Po nahlásení škodovej udalosti na poisťovni a následnej obhliadke technikom poisťovne, obvykle zamieri poškodený motorista do servisu, kde nechá svoje vozidlo opraviť. Bežným zvykom je, že motorista opravu zaplatí zo svojho, resp. servis zašle faktúru a následne sa od poisťovne žiada uhradiť poistné plnenie vo výške ceny opravy, ktorá je uvedená na faktúre zo servisu. Častokrát sa ale stáva, že poisťovňa nepreplatí celú servisom vyfakturovanú cenu opravy. Ako dôvod zníženia vyplatenej sumy sa uvádza tzv. amortizácia vozidla, kde hlavnú úlohu hrá vek vozidla a najazdené kilometre.

Ako dôvod uvádzajú poisťovne informáciu, že použitím nových náhradných dielov resp. nového laku sa ojazdené vozidlo zhodnotí, inými slovami motorista bude mať lepšie auto ako mal pred nehodou. Poisťovňa tak následne zníži poistné plnenie o mieru tohto zhodnotenia, to znamená že dostanete len toľko, koľko máte podľa poisťovne nárok dostať. Inými slovami, dostanete iba náhradu za spôsobenú škodu, nie však na zhodnotenie vozidla. V praxi tak oprava vyšla napr. na 1500€, poisťovňa ale uhradila náklady na opravu iba vo výške 1 100 €.

Zhodnotila oprava moje vozidlo alebo nie?

Poisťovne sa pri svojom tvrdení opierajú o fakt, že opravou po nehode sa vozidlo zlepšilo a teda stúplo na cene, lebo dostalo nové diely resp. lak. V tomto prípade ale treba upozorniť na výklad pojmov zlepšenie technického stavu vozidla a trhovú hodnotu vozidla po oprave.  Ak sa pozrieme na výklad pojmu zlepšenie technického stavu vozidla po oprave, možno s touto argumentáciou (tvrdením) poisťovne súhlasiť, nakoľko sa vozidlo použitím nových náhradných dielov z technického hľadiska do určitej miery zhodnotí. Druhou stranou mince je ale trhová hodnota vozidla. Ak je vozidlo síce staršie (napr. 7 ročné), ale má  menej najazdených km, nikdy nebolo búrané, je veľmi zachovalé, v tomto prípade má skutočnosť, že vozidlo bolo opravované po dopravnej nehode skôr negatívny charakter a trhovú cenu tak znižuje. V takomto prípade treba posudzovať vplyv opravy nielen na technický stav vozidla, ale aj na trhovú hodnotu vozidla.

Za škodu sa považuje taká ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére osoby v našom prípade poškodeného motoristu. Pri stanovení rozsahu vzniknutej škody je preto potrebné vychádzať z výšky všetkých prostriedkov, ktoré je poškodený motorista nútený vynaložiť na obnovenie vozidla do pôvodného stavu. Inými slovami, treba zohľadniť všetky prostriedky, ktoré musel vynaložiť motorista, aby mal svoje vozidlo po oprave v takom technickom stave resp. aby bolo z technického hľadiska rovnako prevádzkyschopné ako pred škodovou udalosťou. Pokiaľ bude obnovenie pôvodného stavu vozidla dosiahnuté za použitia nových náhradných dielov, bude takáto oprava považovaná za účelne vykonanú opravu, keďže jej primárnym cieľom bolo odstrániť následky škodovej udalosti a uviesť vozidlo do pôvodného stavu pred nehodou. Je teda nesprávne prenášať časť nákladov na uvedenie vozidla do pôvodného stavu na poškodeného motoristu, ktorý dopravnú nehodu nezavinil. Inými slovami keby k dopravnej nehode nedošlo, nemusel by vozidlo opravovať.

A čo iné prípady?

Krátenie poistného plnenia môže nastať aj v iných prípadoch, napr. v prípade havarijného poistenia, keď poisťovňa neuzná rozsah škody, cenu dielov, postup opravy alebo časovú resp. príčinnú súvislosť poškodení – ak sú viaceré poškodenia a pochybnosť či sa poškodenia stali na rovnakom mieste a čase – zníženie o jednu alebo viac spoluúčastí). Nulové plnenie v prípade PZP nastáva ak poisťovňa neuzná samotný vznik (príčinu) dopravnej nehody. Preto ak aj je vzniknutá škoda relatívne nízka (cca do 3400€), ale samotnú príčinu nehody nie je možné dobre určiť, alebo ak sa na prvý pohľad jasný vinník nehody vykrúca, je arogantný, nadáva a podobne, je lepšie zavolať políciu a miesto nehody si spolu s poškodenými vozidlami poriadne pofotiť.

Aký postup zvoliť, ak je plnenie krátené?

Pre výpočet poistného plnenia a vplyv amortizácie vozidla používajú poisťovne softvér, ktorý tento vplyv na základe určitých algoritmov a vstupných veličín vypočíta. Ako už bolo uvedené, takýto postup nemožno považovať vo všeobecnosti za správny. V poslednej dobe nastal v tejto problematike zrejmý posun, keďže niektoré poisťovne už začali realizovať poistné plnenie z PZP bez zníženia o amortizáciu a ďalšie takýto postup zvažujú. Pokiaľ nastala situácia, že Vám poisťovňa vyplatila nižšie poistné plnenie, než oprava Vášho vozidla skutočne stála, je potrebné zvážiť ďalší postup.

1.  Ak ste znalý v problematike (právnik, mechanik a pod.), môže postačiť telefonická alebo písomná argumentácia Vašeho stanoviska. Poisťovne sú totiž do značnej miery vnímavé a ak sa objaví fundovaný jedinec, ktorý problematike rozumie, môže poisťovňa Váš nárok na vyplatenie rozdielu v poistnom plnení prehodnotiť a predmetnú čiastku tak doplatiť. Ak takýto postup nezaberie, potom ostáva jediným dostupným riešením domáhanie sa nároku cestou občianskoprávnej žaloby. V takom prípade sa ale treba pripraviť na fakt, že súdne konanie môže trvať aj niekoľko mesiacov (rokov) a že budete čeliť argumentačne a procesne zdatnému právnikovi (pracovníkovi) poisťovne, pričom úspešný výsledok nemusí byť zaručený. Poisťovne v najhoršom prípade vyplatia požadovanú sumu navýšenú o 6% za súdny poplatok.

2. Ak nie ste znalý v problematike alebo si proste netrúfate, obráťte sa na profesionála a poisťovňu kontaktujte v zastúpení právnikom resp. vaše argumenty podložte znaleckým posudkom. Ak sa totiž rozhodnete konať na vlastnú päsť, pracovníci poisťovne si môžu uvedomiť túto skutočnosť a vyššie poistné plnenie Vám nevyplatia a radšej počkajú na súdne rozhodnutie. Opäť platí, že súdne konanie sa môže naťahovať niekoľko mesiacov (niekedy až rokov) a že budete čeliť argumentačne a procesne zdatnému právnikovi (pracovníkovi) poisťovne, ktorý Vás môže poľahky „sfúknuť“ obzvlášť, ak je menej zdatný aj právny zástupca poškodeného motoristu. V prípade ak poisťovňu kontaktujete v zastúpení skúseným právnikom, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že poisťovňa si uvedomí riziko prehratého súdneho sporu, ktorý sa môže navýšiť o nemalé náklady právneho zástupcu a preto nebude zbytočne riskovať a rozdiel v poistnom plnení Vám radšej vyplatí. Skúsený právnik sa zvyčajne opiera o odborné vyjadrenie resp. znalecký posudok súdneho znalca v odbore Doprava cestná.

Záver

Ak ste presvedčený že je pravda na Vašej strane, treba si svoje záujmy hájiť a to aj za cenu rizika prípadného súdneho sporu. V prípade vzniknutej škody z PZP smerujú rozhodnutia súdov z posledných rokov (do značnej miery ovplyvneným tiež rozhodnutím českého Ústavného súdu z r. 2007, II. ÚS 2221/07) vo väčšine prípadov k úplnej náhrade nákladov, ktoré poškodený motorista na opravu automobilu vynaložil. O tomto trende svedčia aj rozhodnutia niektorých poisťovní, uhrádzať celú výšku škody hradenú z PZP bez vplyvu amortizácie. V ostatných prípadoch (keď poisťovňa neuzná rozsah škody, cenu dielov, postup opravy alebo neuzná škodu-nulové plnenie) a ak si je poškodený motorista istý svojou pravdou, je potrebné obrátiť sa na odborníkov (skúsených právnikov resp. súdnych znalcov), ktorí mu pomôžu uspieť so svojimi nárokmi pred súdom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Chránený obsah!