Priechod pre chodcov z pohľadu vodiča a chodca

Počet usmrtených chodcov sa v posledných rokoch pohybuje okolo 30% z celkového počtu obetí usmrtených pri dopravných nehodách na našich cestách.

Toto nepriaznivé číslo sa z dlhodobého hľadiska nedarí výraznejšie znižovať a to napriek faktu, že od 1. 2. 2009 sú chodci povinní za zníženej viditeľnosti používať na svojom odeve reflexné doplnky. Príčin je viacero, od neopatrnosti až po aroganciu ako vodičov vozidiel tak aj samotných chodcov. Často je tak možné vidieť prechádzať cez cestu (po ceste) chodcov so špuntami v ušiach, zarozprávaných chodcov, ktorých okolitá cestná premávka vôbec nezaujíma alebo kadejako poskakujúcich či šuchtajúcich chodcov, ktorí si myslia, že auto stihne vždy zabrzdiť. Nebezpečným faktorom je aj mylná predstava mnohých chodcov, ktorí si myslia, že ak oni vidia vozidlo, automaticky ich vodič vidí tiež a v prípade potreby musí zareagovať. Bohužiaľ, častokrát je opak pravdou.

Samozrejme, nie je to len o chodcoch. V podobnom duchu možno opísať aj správanie mnohých vodičov, ktorí si myslia, že v prípade kolízie sa dá aj chodec vyklepať, vygitovať a nastriekať. Bohužiaľ nedá sa a tiež moderná a častokrát zázračná medicína je niekedy na vzniknuté zranenia prikrátka. V tomto článku sa pozrieme na práva a povinnosti chodca/vodiča a na prechod pre chodcov s cieľom eliminovať riziko kolízie.

Najskôr trocha paragrafov

Povinnosti vodiča voči chodcom a opačne upravuje Zákon č. 8/2009 Z.z.

Povinnosti vodiča

Okrem všeobecného § 3 sú dôležíté najmä nasledovné ustanovenia zákona:

§ 4 ods. 1 písm. e, f:

pism. e: Vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým osobám.

pism. f: Vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť, to neplatí pre vodiča električky.

§ 4 ods. 2 písm. g:

Vodič nesmie ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní.

§ 4 ods. 4

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.

§ 9 ods. 3

Vodič malého motocykla alebo bicykla, smie jazdiť po pravej krajnici len, ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

§ 19 ods. 4

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

§ 13 ods. 1, 2

ods. 1: Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, vodič iného vozidla je povinný zastaviť vozidlo. Ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich. Vodič smie pokračovať v jazde, ak neohrozí osobu, ktorá nastupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo z neho vystupuje.

ods. 2: Vodič je povinný v úseku  zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcu

Povinnosti chodca

Povinnosti chodca upravujú § 52, § 53, § 54, pričom za najdôležitejšie môžno považovať najmä nasledovné ustanovenia zákona:

§ 52 ods. 1, 3, 5, 6

ods. 1: Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.

ods. 3: Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

ods. 5: Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

ods. 6: Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.

§ 53 ods. 1, 2, 3, 4:

ods. 1: Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.

ods. 2: Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

ods. 3: Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

ods. 4: Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

§ 54 ods. 2:

Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Zaujímavosťou je definícia chodca, podľa § 2 ods. 2, písm. f). V tej sa spomína, že chodcom je účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo, poprípade tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, invalidný vozík, pohybuje sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde, atď. Podľa tohto ustanovenia sa za chodca nepovažuje človek, ktorý leží na vozovke, napr. v prípade nadmernej opitosti. Takéhoto ležiaceho človeka tak možno považovať za prekážku, ktorú je z pohľadu cestného zákona  a konkrétne § 43 potrebné vhodne označiť, aby ju účastníci cestnej premávky mohli včas spozorovať. A aká je realita? Takýto ležiak nielen že označený nie je, ale častokrát je oblečený v tmavom, čo spozorovanie a následné zabránenie kolízie ešte viac komplikuje. 

Paragrafy a ich praktický význam

Ako je z vyššie uvedených informácii zrejmé, zákon pomerne prísne rieši pohyb chodcov po vozovke a aj vstup na ňu. Chodec sa pred vstupom na vozovku musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. Inými slovami, pohyb chodca po vozovke podlieha výrazným obmedzeniam – nesmie obmedziť cestnú premávku, okrem priechodu pre chodcov.

Na druhej strane, § 4 ods. 1 písm. e zase určuje, že vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom, cyklistom, atď. Z toho vyplýva, že vodič je povinný dbať zvýšenej opatrnosti vždy, keď spozoruje chodca, tj. chodcom je vždy obmedzený a je povinný predvídať jeho nesprávne konanie a prispôsobiť tomu jazdu. Podľa tohoto ustanovenia by chodec, s výnimkou oblasti zakrytého výhľadu, nikdy nemal vodiča prekvapiť a vytvoriť mu tzv. prekážku náhlu.

Ak by sme chceli do bodky dodržiavať ustanovenia zákona 8/2009 Z.z., nesmeli by v podstate chodci po vozovke chodiť a naopak vodiči by museli napr. predvídať vstup každého chodca z chodníka do vozovky a nedalo by sa v podstate jazdiť.

Samozrejme v praxi to takto nefunguje a ani fungovať nemôže. Chodec (cyklista, atď) na jednej strane a vodič na strane druhej sa musia správať voči sebe ohľaduplne a vnímať čo najpozornejšie dopravnú situáciu okolo seba. Svoje správanie, či spôsob jazdy musia upraviť tak, aby nedošlo nielen k nehodovému deju, ale ani k ohrozeniu či obmedzeniu cestnej premávky.

Ak predsa len dôjde ku vzniku dopravnej nehody, následne treba nehodu posúdiť nielen z technického (dopravného) hľadiska, ale aj z hľadiska právneho. Posúdi sa teda situácia z pohľadu dodržiavania pravidiel cestnej premávky, poprípade sa vypočíta rýchlosť vozidla na začiatku nehodového deja, vzdialenosť od počiatku reakcie po zrážku, čas od počiatku reakcie po zrážku, nárazová rýchlosť, vypočíta sa miesto kde sa nachádzal chodec, či bolo možné zabrániť nehode, keď vodič začal reagovať atď.  Inými slovami, treba vypočítať, z akej rýchlosti by vodič z pôvodného miesta reakcie zastavil pred miestom zrážky a nehode zabránil. Pokiaľ vodič prekročil rýchlosť dovolenú resp. primeranú je potrebné vypočítať, či by  aj pri dodržaní  dovolenej rýchlosti došlo k zrážke a ak áno, pri akej rýchlosti. Ak totiž chodec vstúpi do koridoru pohybu vozidla na vzdialenosť kratšiu, než  na ktorej môže vodič z dovolenej, resp. primeranej rýchlosti zastaviť, pokiaľ nie je inak obmedzený, znemožní vodičovi zabrániť nehode a vytvorí tzv. prekážku náhlu. Samozrejme prekážka náhla nezahrňuje oneskorenú reakciu vodiča, preto je treba pri výpočte zohľadniť prvú možnosť spozorovania pohybu chodca.

Prechod pre chodcov z pohľadu vodiča a chodca v praxi

Vodič

Vodič musí v okolí prechodov pre chodcov dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vstupujúcu resp. prechádzajúcu po prechode pre chodcov. Tým sa myslí nielen dodržiavať max. povolenú rýchlosť, napr. 50 km/h, ale ak to situácia vyžaduje, túto rýchlosť adekvátne znížiť. V prípade ak vidí vodič postávať alebo sa približovať chodca resp. chodcov k prechodu pre chodcov, mal by spozornieť a pripraviť sa na situáciu, že by chodec na prechod neočakávane vošiel. Obzvlášť to platí v prípade detí alebo starších ľudí, pri ktorých je väčší predpoklad horšieho vnímania okolitej premávky. Samozrejme, nie na všetko sa dá pripraviť, ak je však nejasná situácia, treba primerane znížiť rýchlosť, brzdná dráha sa tým výrazne skráti a aj prípadne následky budú miernejšie.

Chodec

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. To znamená, ak je vozidlo príliš blízko alebo ak vozidlo ide príliš rýchlo a nie je isté či by stihlo zastaviť pred prechodom pre chodcov, vtedy chodec nesmie vstúpiť na vozovku.  

Zopár praktických situácii 

V tabuľke sú uvedené praktické situácie, kde sa vozidlo nachádza v určitej vzdialenosti pred prechodom pre chodcov, kedy chodec vstúpi do vozovky, vodič začne reagovať a následne brzdiť plným brzdným spomalením. Uvedených je niekoľko situácii pre rôzne rýchlosti, vzdialenosti a poveternostné (adhézne) podmienky.

 
Vzdialenosť vozidla pred okrajom prechodu pre chodcov Rýchlosť vozidla Celková brzdná dráha (približné zastavenie pred/za prechodom)
20 metrov suchá vozovka 50 km/h  24,5 m (4,5 m za prechodom)
20 metrov mokrá vozovka 50 km/h  30 m (10 m za prechodom)
20 metrov zasnežená vozovka 50 km/h  45 m (15 m za prechodom)
20 metrov suchá vozovka 40 km/h  17,5 m (2,5 m pred prechodom)
20 metrov mokrá vozovka 40 km/h  21 m (1 m za prechodom)
20 metrov zasnežená vozovka 40 km/h  30,5 m (10,5 m za prechodom)
20 metrov suchá vozovka 30 km/h  12 m (8 m pred prechodom)
20 metrov mokrá vozovka 30 km/h  14 m (6 m pred prechodom)
20 metrov zasnežená vozovka 30 km/h  19 m (1 m pred prechodom)
10 metrov zasnežená vozovka 30 km/h  12 m (2 m za prechodom)
10 metrov zasnežená vozovka 30 km/h  14 m (4 m za prechodom)
10 metrov zasnežená vozovka 30 km/h  19 m (9 m za prechodom)
10 metrov zasnežená vozovka 20 km/h  7 m (3 m pred prechodom)
10 metrov zasnežená vozovka 20 km/h  8 m (2 m pred prechodom)
10 metrov zasnežená vozovka 20 km/h  10 m (cca na okraji prechodu)

Čo dodať na záver

Riešením nepriaznivej situácie je najmä väčšia ohľaduplnosť a opatrnosť na oboch stranách, v prípade chodcov aj potreba byť videný a to najmä za zníženej viditeľnosti (tma, hmla, dážď a pod.). Samozrejme, nie je to len o chodcoch a vodičoch, výrazný vplyv na bezpečnosť cestnej premávky má aj kvalita cestnej siete a okolitých prvkov, ktorá je na Slovensku dlhodobo v žalostnom stave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Chránený obsah!