Dopravná nehoda – ako postupovať pri dopravnej nehode?

§ 64 zákona č. 8/2009 Z. z. Dopravná nehoda

(1) Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c) uniknú nebezpečné veci alebo
d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.

(2) Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak

a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,
b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo
c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

(3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

§ 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

§ 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti

(1) Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

(2) Účastník dopravnej nehody je povinný

a) ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,

b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

d) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

e) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,

f) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,

g) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,

h) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

i) bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

(3) Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

(4) Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.

(5) Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.

(6) Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu.

1. Kedy treba volať políciu

– ak je niekto zranený
– ak vznikla škoda napríklad na dopravných značkách, cestnej komunikácii či zvodidlách
– ak škoda na vozidlách presahuje 3390 €
– ak je škoda aj menšieho rozsahu, ale účastníci sa nevedia dohodnúť
– ak je páchateľ neznámy – napríklad ste si na parkovisku našli poškodené vozidlo

Praktická rada: odporúča sa dopravnú nehodu nafotiť (ak je to stav zdravia a okolností dovoľujú). To znamená, nafotiť polohu vozidiel (zranených osôb, iných poškodení majetku), rozsah poškodení vozidiel (iného majetku), okolie nehody, vyplnené a podpísané tlačivá o nehode a podobne. Môže sa totiž stať, že pôvodná dohoda účastníkov nemusí zrazu platiť a následné vyšetrovanie bez dôkazov môže byť veľmi obtiažne. Taktiež nemusíte súhlasiť so závermi vyšetrenia polície resp. nimi prizvaného súdneho znalca, pričom pri kontrolnom posudku sa môže vaša fotodokumentácia zrovna hodiť. 

Dôležité čísla pri dopravnej nehode: Záchranná služba – 155, Polícia – 158, Požiarna a záchranná služba – 150, Integrovaný záchranný systém – 112

2. Ako postupovať, ak…

… ste spôsobili nehodu
Pokiaľ je odhad vzniknutej škody nižší ako cca 3400 eur, nedošlo k zraneniu, nebola spôsobená škoda tretej osobe a ste si vedomí svojej viny, nie je nutné volať políciu. Vymeňte si s poškodeným údaje, vyplňte správu o nehode a škodu nahláste do 15 dní v poisťovni.

… ste boli poškodení
Ak sa cítite nevinní, ale vinník svoju vinu neuznal, zavolajte políciu – vyhnete sa tak nepríjemnej situácii, ak škodca nenahlási poistnú udalosť vo svojej poisťovni. Pokiaľ vinník svoje zavinenie nehody uzná a škoda podľa odhadu nepresahuje cca 3400 eur, nedošlo k zraneniu, ani nebola spôsobená škoda inej osobe, políciu volať nemusíte. V takom prípade spíšte správu o nehode, prípadne si s vinníkom vymeňte údaje – číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia, meno, telefónne číslo, adresu vodiča a majiteľa vozidla, značku, typ a evidenčné číslo vozidla. Ak však zistíte, že vinník povinné poistenie uzatvorené nemá, volajte políciu. Škodu vám uhradí Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá si škodu bude následne vymáhať od vinníka dopravnej nehody.

… sa nehoda stala v zahraničí
Postupovať by ste mali rovnako ako na Slovensku – v prípade, že sa niekto zranil, treba poskytnúť prvú pomoc a privolať záchranku. S privolaním polície je to trochu zložitejšie – v niektorých krajinách je to povinnosť pre všetkých, niekde iba pre zahraničných účastníkov cestnej premávky. Povinnosť privolať políciu v prípade nehody máte napríklad v Chorvátsku, Poľsku či Bulharsku, v Rumunsku musí zasa polícia prešetriť nehody všetkých áut so zahraničným evidenčným číslom. Závisí to od miestneho práva tej-ktorej krajiny. Prekvapení by ste nemali byť v prípade, ak si za príchod policajti dajú zaplatiť (napríklad v Rakúsku).

Ideálne je, ak máte k poisteniu auta asistenčné služby, v takom prípade ich neváhajte využiť. Zavoláte na určené telefónne číslo, kde s vami budú komunikovať v slovenskom, prípadne českom jazyku a asistenčná služba vám pomôže s ďalšími krokmi – napríklad zabezpečí a uhradí opravu vozidla na mieste, prípadne zabezpečí odtiahnutie auta, ak je nepojazdné a podobne.

Ak ste odkázaní len sami na seba, pomôcť by vám malo jednotné európske tlačivo – Správa o nehode – ktoré od júna musí mať v aute každý vodič. V takom prípade poisťovne odporúčajú riadiť sa podľa pokynov, ktoré sa tam uvádzajú.

Po návrate na Slovensko, najneskôr však do 30 dní od dátumu vzniku škody, treba nahlásiť túto škodovú udalosť svojmu poisťovateľovi povinného zmluvného poistenia a postupovať podľa jeho pokynov.

3. Kedy akú poistku použiť

Klient má aj havarijné poistenie aj PZP…

… a je vinníkom nehody
v poisťovni, kde má poistený uzatvorené povinné zmluvné poistenie, nahlasuje škodovú udalosť
v poisťovni, kde má havarijné poistenie, si uplatní škodu na svojom vozidle
ak má obe poistky v rovnakej poisťovni, môže postupovať spoločne

… a nie je vinníkom nehody
klient si môže vybrať, či si škodu uplatní z PZP, alebo havarijného poistenia
vo väčšine prípadov platí, že výhodnejšie a rýchlejšie je uplatniť si škodu z havarijného poistenia (nemusí to však platiť vždy). Ak sa klient rozhodne, že si uplatní škodu z havarijného poistenia, oznámi vznik poistnej udalosti poisťovni, v ktorej má uzatvorené havarijné poistenie. Táto následne vyplatí poistné plnenie, z ktorého je odrátaná spoluúčasť vo výške dohodnutej v poistnej zmluve. Poisťovňa škodcu prepláca z PZP len danú spoluúčasť. Tieto úkony by za klienta mala vybaviť jeho havarijná poisťovňa.

… a vinník nehody nie je známy
škodu si treba uplatniť z havarijného poistenia

Klient má iba povinné zmluvné poistenie…

… a je vinníkom nehody
klient by mal kontaktovať poisťovňu do 15 dní od vzniku udalosti
v prípade že sa škoda stala v zahraničí, má klient na nahlásenie škody 30 dní
udalosť môže do poisťovne nahlásiť telefonicky, písomne či osobne

… a nie je vinníkom nehody
škoda sa bude uplatňovať z povinného poistenia auta vinníka dopravnej nehody, pričom do poisťovne vinníka treba bezodkladne nahlásiť škodu resp. vyplniť hlásenie poistnej udalosti – telefonicky, cez online formulár, či písomne pomocou tlačív, ktoré sa môžu poslať poštou, faxom alebo emailom

4. Ak je účastníkom nehody chodec

Z pohľadu cestného zákona, t. j. volania alebo nevolania polície nie je podstatné, kto škodu zavinil, ale skutočnosť, či ide o dopravnú nehodu, alebo škodovú udalosť.

V prípade kolízie chodca s vozidlom dochádza spravidla k zraneniu a v takom prípade zákon ukladá povinnosť privolať k dopravnej nehode políciu. Odporúča sa zavolať políciu aj v prípade, ak zranenie nie je na prvý pohľad viditeľné. Vnútorné zranenie sa môže prejaviť neskôr a neraz aj s vážnymi následkami. Polícia svojim šetrením resp. na základe výsledkov šetrenia súdneho znalca určí vinníka dopravnej nehody. Ak je vinníkom nehody vozidlo a poškodený je chodec, tento si škodu môže uplatniť z PZP vinníka, t. j. vozidla.

5. Kedy je škoda totálna

V prípade povinného zmluvného poistenia sa za totálnu škodu považuje taká škoda, pri ktorej predpokladané náklady na opravu poškodeného vozidla presiahnu jeho všeobecnú hodnotu.

V prípade havarijného poistenia sa za totálnu škodu považuje taká škoda, pri ktorej sú predpokladané náklady na opravu predmetu poistenia vyššie ako zmluvne dohodnutá percentuálna hranica všeobecnej hodnoty vozidla. Postup klienta pri hlásení škody, obhliadke vozidla je v prípade totálnej škody rovnaký ako pri inom type škody.

6. Ak je auto na lízing

– pri kúpe auta na lízing je havarijné poistenie povinné
– pri nehode sa postupuje rovnako, akurát treba okrem poisťovne nahlásiť škodu aj v lízingovej spoločnosti, vo väčšine prípadov tak stačí urobiť telefonicky
– hoci je majiteľom auta stále lízingová spoločnosť, všetky úkony vykonáva ten, kto lízing spláca
– pri takýchto škodách je vždy potrebný pred výplatou poistného plnenia súhlas prenajímateľa vozidla, niektoré poisťovne si ho zabezpečia od lízingovej spoločnosti samy
– kým poisťovňa prípad neuzavrie, aj keby šlo očividne o totálnu škodu, klient musí platiť lízingové splátky ďalej

7. Správne vyplnenie tlačiva o nehode

Tlačivo o nehode je potrebné poriadne vyplniť, inak môže v prípade nepresností alebo neúplného vyplnenia nastať problém s poistným plnením. Toto tlačivo je povinné mať so sebou v aute, má medzinárodný formát a tak sa používa aj v prípade, že druhým účastníkom dopravnej nehody je príslušník cudzieho štátu. Vyplňte tie časti, ktoré sa vás týkajú, vinník nehody vyplní svoju časť formulára, pričom je vhodné, keď sa nakreslí aj priebeh nehody. V prípade, že vinníkom je cudzinec, ten vypĺňa svoju časť formulára Správa o nehode v konkrétnom jazyku. Tlačivo podpíšu obidve strany, pričom originál musí škodca doručiť do svojej poisťovne do 15 dní (30 dní ak poistná udalosť vznikla v zahraničí) od vzniku poistnej udalosti. Ak nebola dopravná nehody už na mieste políciou vyriešená (vinníkovi nebola uložená pokuta), udalosť nahláste vždy, aj keď sa cítite byť poškodeným. V takom prípade poisťovni oznámte, že hlásenie podávate z opatrnosti a uveďte len stručný popis vzniku dopravnej nehody.

Tlačivo-správa o nehode.

Kontakty pre nahlasovanie poistnej udalosti

Allianz – Slovenská poisťovňa

Čísla pre nahlasovanie poistnej udalosti:

– zo Slovenska: 0800 122 222

– zo zahraničia: +421.2.496 15 677

AXA poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti:  AXA linka: +421 2 2929 2929

 

ČSOB poisťovňa

Čísla pre nahlasovanie poistnej udalosti:

0850 311 312 (Telekom)

0912 611 612 (Telekom mobil)

0906 330 330 (Orange)

 

Generali Slovensko poisťovňa

Čísla pre nahlasovanie poistnej udalosti:

zo SR: 0850 111 117

zo zahraničia: +421 2 58 27 66 66

 

Groupama poisťovňa

Kontakty pre nahlasovanie poistnej udalosti

Call Centrum: +421 2 208 54 208

 

KOMUNÁLNA poisťovňa

Čísla na centrálny dispečing škôd Komunálnej poisťovne

pre SR: 0850 111 566

zo zahraničia: +421 2 52 62 72 82.

 

KOOPERATIVA poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti: 0850 111 577

Union poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti:  0850 111 211

 

UNIQA poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti :

Call Centrum UNIQA: 0850 111 400

 

Wüstenrot poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti: 02 / 57 889 902

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Chránený obsah!